It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 30
7 Viên Ngọc Về Tay Ai
 
 
--- 133 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->